Duurzame inkoop

Transdev is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de samenleving en zet zich zowel intern als extern actief in voor mens en milieu. Dit uit zich onder meer door de introductie van een alsmaar schoner wordende vloot en een geleidelijke verduurzaming van panden, faciliteiten en processen op stallingen, remises en kantoren.
Door training, opleiding en door bijsturing van gedrag (waaronder rijgedrag chauffeurs) wordt duurzaam gedrag en bewustwording operationeel geborgd. Borging op hoger niveau vindt plaats via een ISO 14001 gecertificeerd managementsysteem. Toetsing gebeurt via uitgebreide interne en externe KAM-audits en via inspecties door het bevoegd gezag.

Enkele speerpunten van ons beleid vormen het verminderen van grondstoffen gebruik, het beperken van luchtemissies, het beperken van geluidsoverlast, het reduceren van gas- en elektraverbruik, het toepassen van groene duurzame energie en gerecoverde banden, het scheiden en hergebruiken van afval, verhogen vitaliteit eigen personeel en sociale veiligheid, het voorkomen van bodemverontreiniging en meer.

Van leveranciers en partners verwachten wij dat zij deze insteek onderschrijven en zelf ook via hun diensten en producten een actieve bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Natuurlijk verwachten wij van leveranciers en partners dan ook dat zij handelen conform alle geldende wet- en regelgeving en zich conformeren aan onze eisen en inkoopvoorwaarden.